Distributeur van kwaliteitsmerken in de imaging branche.

Algemene Voorwaarden Degreef & Partner B.V., zaakdoende te ‘s-Hertogenbosch

Artikel 1 Toepasselijkheid

 • 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle verbintenissen tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Degreef & Partner B.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch, verder te noemen ‘Degreef’, en haar wederpartij, afnemer of opdrachtgever, verder te noemen ‘afnemer’, welke zijn ontstaan ingevolge, hetzij een overeenkomst, hetzij de wet.
 • 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle rechtshandelingen van Degreef, waaronder inbegrepen overeenkomsten aangegaan met partijen waar eerder overeenkomsten mee zijn aangegaan en waarbij indertijd deze voorwaarden of een eerdere versie van deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 • 1.3 Degreef wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van afnemer van de hand. De algemene voorwaarden van de afnemer zijn derhalve niet van toepassing.
 • 1.4 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen

 • 2.1 Alle datafeeds, prijsopgaven en offertes van Degreef zijn vrijblijvend, tenzij door Degreef uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
 • 2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Degreef de opdracht van de afnemer schriftelijk heeft aanvaard of door Degreef uitvoering wordt gegeven aan deze opdracht.
 • 2.3 Degreef kan behandelingskosten in rekening brengen indien afnemer een order plaatst. Deze behandelingskosten bedragen € 20,- per order. Indien het factuurbedrag hoger is dan € 300,- exclusief BTW, zullen aan de afnemer geen behandelingskosten in rekening worden gebracht.
 • 2.4 Afbeeldingen en beschrijvingen van goederen in de door Degreef verzonden bescheiden en getoonde modellen van goederen zijn niet bindend ten aanzien van de constructie en de uitvoering van de te leveren goederen.

Artikel 3 Prijzen

 • 3.1 Alle datafeeds, prijslijsten en prijsopgaven zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 3.2 De door Degreef opgenomen prijzen gelden voor levering franco op één adres. Afnemer moet zelf op dat adres gevestigd zijn of kunnen aantonen dat de locatie onderdeel uitmaakt van haar bedrijfsvoering.
 • 3.3 De prijsopgaven worden gedaan op basis van de op het tijdstip van de rechtshandeling geldende prijzen. Indien zich nadien wijzigingen voordoen in de kostprijsfactoren, waaronder doch niet beperkt tot kosten van arbeidslonen, belastingen en andere heffingen, fabrieksprijzen, materialen, overheidsmaatregelen, invoerrechten of andere heffingen, evenals koerswisselingen, heeft Degreef het recht de prijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met in achtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften en ongeacht of die verhoging door Degreef voorzien of onvoorzienbaar was. Een dergelijke verhoging geeft de afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4 Levering

 • 4.1 Alle leveringen worden geacht plaats te vinden te ‘s-Hertogenbosch, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 4.2 De overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige leveringen dient Degreef daarom schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij de afnemer een redelijke termijn dient te geven om alsnog na te komen.
 • 4.3 Degreef is nimmer aansprakelijk voor enige schade, gevolgschade daaronder begrepen, welke door vertraging in de levering mocht ontstaan.
 • 4.4 De goederen zijn vanaf het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst voor rekening en risico van de afnemer. Het risico tijdens het transport vanaf ‘s-Hertogenbosch of, indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen elders, is geheel voor rekening van Degreef.
 • 4.5 De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken terstond in ontvangst te nemen. Indien de afnemer de afgeleverde zaken niet in ontvangst neemt, worden de zaken voor zijn rekening en risico opgeslagen. De afnemer is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en alle overige in dit kader door Degreef gemaakte kosten, waaronder doch niet beperkt tot vracht, verzend- en administratiekosten te vergoeden.
 • 4.6 De afnemer kan een door hem geplaatste order enkel en alleen met toestemming van Degreef annuleren. Indien en voor zover Degreef akkoord gaat met de annulering, is de afnemer verplicht alle eventueel door Degreef gemaakte kosten en schade te voldoen met een minimum van 15% van hetgeen de afnemer verschuldigd zou zijn geweest indien de order zou zijn uitgevoerd.

Artikel 5 Betaling

 • 5.1 Alle betalingen door afnemer dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden zonder enige aftrek dan wel verrekening ofwel door afnemer toegepaste korting.
 • 5.2 Na overschrijding van de betalingstermijn is de afnemer van rechtswege, derhalve zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim en is hij vanaf de vervaldag een contractuele rente van 1% per maand, alsook de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Tevens heeft Degreef alsdan het recht om aan de afnemer alle eventueel te maken extra kosten, waaronder alle kosten voor juridische bijstand, die ontstaan ten gevolge van enige aan de afnemer toerekenbare vertraging of andere tekortkoming in de nakoming in rekening te brengen.
 • 5.3 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds allereerst ter voldoening van die vorderingen die Degreef op de afnemer mocht hebben ten aanzien waarvan Degreef onverhoopt geen eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt, vervolgens ter voldoening van rente en kosten en ten slotte ter voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de afnemer.
 • 5.4 De afnemer kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de overeengekomen betalingstermijn.
 • 5.5 De afnemer kan pas aanspraak maken op een door Degreef vast te stellen bonus wegens de hoeveelheid afgenomen goederen ofwel de gerealiseerde omzet, indien de afnemer de hiermee verband houdende factuurbedragen heeft voldaan.

Artikel 6 Zekerheid en opschorting

 • 6.1 Indien Degreef tijdens de uitvoering van de overeenkomst goede grond heeft aan te nemen dat de afnemer zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, dan is de afnemer verplicht op eerste verzoek zijdens Degreef terstond genoegzame en in de door Degreef gewenste vorm zekerheid te stellen van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 • 6.2 Weigering van de afnemer de verlangde zekerheid te stellen, geeft Degreef het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten alsook de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd het recht op vergoeding van de reeds door Degreef uitgevoerde werkzaamheden op grond van de overeenkomst en onverminderd het recht op vergoeding van alle kosten, renten en schade.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 • 7.1 Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Degreef, zolang de afnemer niet volledig heeft voldaan aan alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Degreef aan de afnemer krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken als ook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals aan de vorderingen wegens tekortschieten van de afnemer in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Het eigendomsvoorbehoud heeft ook betrekking op leveringen van goederen krachtens een oudere of jongere overeenkomst dan die welke betrekking heeft op de zaken waarvan de eigendom is voorbehouden.
 • 7.2 Indien de afnemer in verzuim is ten aanzien van de prestaties als opgenomen in lid 1 van onderhavig artikel, is Degreef gerechtigd de goederen voor rekening van de afnemer terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich op dat moment bevinden. De afnemer verleent Degreef hierbij onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de afnemer in gebruik zijnde ruimte te (doen) betreden. Alle met de terugname verband houdende kosten komen voor rekening van de afnemer.
 • 7.3 De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken kunnen door de afnemer in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. Dit houdt in dat zij niet kunnen strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook, van vorderingen van derden.
 • 7.4 De afnemer heeft de verplichting om bij vervreemding van de goederen waar ten behoeve van Degreef een eigendomsvoorbehoud rust, eenzelfde eigendomsvoorbehoud te bedingen.
 • 7.5 De door Degreef onder eigendomsvoorbehoud geleverde of te leveren zaken zullen - indien mogelijk - op een zodanige wijze worden geleverd dat zij identificeerbaar zijn. De afnemer is gehouden de identificeerbaarheid van de goederen onaangetast te laten (waaronder doch niet beperkt tot productnummering, labelen, verpakking in dozen met nummering) totdat zij volledig heeft voldaan aan alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Degreef aan de afnemer krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken.
 • 7.6 Indien de afnemer zich niet houdt aan de verplichting, zoals in artikel 7.4 en 7.5 omschreven, zal de afnemer direct een boete aan Degreef verbeuren ter grootte van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per overtreding en € 2.500,- (zegge: tweeduizendvijfhonderd euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Degreef om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 • 8.1 De aansprakelijkheid van Degreef is beperkt tot de nakoming van de in deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen en daarenboven beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd vermeerderd met de eigen bijdrage en is - in het geval haar verzekeraar niet tot uitkering van de schade overgaat - in elk geval beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde goederen en/of verrichte werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Degreef.
 • 8.2 Degreef is niet aansprakelijk voor enige schade, hetzij direct, hetzij indirect, waaronder bedrijf- en/of gevolg- en/of stagnatieschade, welke de afnemer mocht lijden door het door Degreef niet, niet tijdig of gebrekkig uitvoeren van de overeenkomst.
 • 8.3 Degreef is niet aansprakelijk voor door haar ingeschakelde derden, behoudens het geval waarin Degreef onzorgvuldigheid bij de keuze van de hulppersonen verweten zou kunnen worden en de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van die hulppersonen.
 • 8.4 De afnemer vrijwaart Degreef voor alle schade die Degreef mocht leiden ten gevolge van aanspraken van derden, die verband houden met de door Degreef geleverde goederen en diensten, daaronder mede begrepen: - aanspraken van derden, werknemers van de afnemer daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van de werknemers van Degreef, die ter beschikking zijn gesteld aan de afnemer en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen; - aanspraken van derden, de werknemers van Degreef daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, welke het gevolg is van handelen of nalaten van de afnemer of van onveilige situaties binnen het bedrijf van de afnemer; - aanspraken van derden die schade leiden welke het gevolg is van een gebrek in door Degreef geleverde producten of diensten die door de afnemer werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten of diensten van de afnemer, tenzij de afnemer bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

Artikel 9 Garanties

 • 9.1 Voor geleverde goederen met fabrieksgarantie gelden uitsluitend de door de fabriek of importeur gestelde garantiebepalingen. In alle andere gevallen wordt door Degreef geen garantie verstrekt.
 • 9.2 De verplichtingen van Degreef uit hoofde van de garantie beperken zich tot gehele of gedeeltelijke kosteloze nalevering, indien de geleverde goederen materiaal- of fabricagefouten vertonen.
 • 9.3 Buiten de garantie vallen gebreken die optreden door, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van niet in achtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften c.q. onzorgvuldig gebruik, normale slijtage, alsook bij ongelukken of ander van buiten komend onheil zoals brand- of waterschade.
 • 9.4 Aanspraken van de afnemer op grond van dit artikel laten zijn betalingsverplichtingen onverlet.
 • 9.5 Alle herstelwerkzaamheden die buiten de garantie vallen zullen aan de afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 10 Reclames

 • 10.1 Reclameringen door de afnemer kunnen uitsluitend geschieden ter zake van ontbrekende of niet bestelde zaken evenals ter zake van uiterlijk waarneembare gebreken van zaken of uitgevoerde diensten.
 • 10.2 Reclameren dient schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken c.q. diensten door de afnemer c.q. na de dag waarop de afnemer over de zaken had dienen te kunnen beschikken, onder nauwkeurige opgave van de feiten en onder overlegging van schriftelijke bewijsstukken, zoals de pakbon, factuur etcetera. Een dergelijke schriftelijke mededeling dient eveneens binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken c.q. na de dag dat de afnemer over de zaken had kunnen beschikken door Degreef te zijn ontvangen. Bij overschrijding van de genoemde termijn vervalt ieder recht van de afnemer op reclamering.
 • 10.3 Terugzending van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Degreef aanvaardt teruggezonden goederen slechts indien en voor zover zij met de terugzending tevoren schriftelijk akkoord is gegaan. De goederen dienen op het door Degreef op te geven adres te worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Degreef de goederen aan de afnemer heeft afgeleverd.
 • 10.4 Reclameringen van de afnemer op grond van dit artikel laten zijn betalingsverplichtingen en alle anderen verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst onverlet.
 • 10.5 Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking kunnen geen grond voor reclamering opleveren.
 • 10.6 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op door Degreef uitgevoerde werkzaamheden c.q. verrichte diensten.

Artikel 11 Niet toerekenbare tekortkoming

 • 11.1 Onverminderd de wettelijke bepalingen geldt als niet toerekenbare tekortkoming : het in gebreke blijven van leveranciers, stakingen, verstoring van de energievoorzieningen, brand, verlies of beschadiging bij transport, in- en uitvoerbelemmeringen, oorlog, de gevolgen van terrorisme, machinebreuk, maatregelen van overheidswege evenals de gevolgen hiervan, evenals alle omstandigheden waardoor Degreef in de normale uitvoering van de overeenkomst worden gehinderd.
 • 11.2 Ingeval van een niet toerekenbare tekortkoming heeft Degreef het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang deze situatie voortduurt, dan wel geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is en onverlet de verplichtingen van de afnemer tot betaling van de wel geleverde goederen en/of uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 12 Ontbinding

 • 12.1 Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst voldoet, evenals ingeval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van de afnemer, stillegging of liquidatie van diens bedrijf, juridische fusie, wijziging van een substantieel deel van de zeggenschap in de onderneming van de afnemer, is Degreef gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de verder aan Degreef toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Tevens is Degreef in die gevallen gerechtigd onmiddellijke voldoening van het aan haar toekomende te vorderen.
 • 12.2 Indien de behoorlijke nakoming ten gevolge van een of meer omstandigheden, die niet voor rekening van Degreef komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft Degreef het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13 Toepasselijk recht en forumkeuze

 • 13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Degreef en de afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 13.3 Alle geschillen die betrekking hebben op tussen partijen gesloten overeenkomsten, verbintenissen en/of de onderhavige voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch,.

Artikel 14 Gedeeltelijke ongeldigheid

 • 14.1 Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar is of is geworden, al dan niet vanwege enige dwingend rechtelijke bepaling van enig toepasselijk recht, of zij hun geldigheid en uitoefenbaarheid later verliezen, dan is de geldigheid van de overgebleven bepalingen van deze overeenkomst niet aangetast.
 • 14.2 Hetzelfde geldt voor zover als geconcludeerd zou moeten worden dat deze voorwaarden een of meer lacunes zou bevatten. Ingeval van ongeldigheid of niet afdwingbaarheid van een bepaling of ter completering van een lacune, geldt die passende bepaling waarover partijen overeenstemming zouden hebben bereikt voor zover als dat zij deze bepaling of provisie op dit punt mee zouden hebben genomen in de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 • 14.3 Indien partijen geen overeenstemming bereiken voor wat betreft de uitleg en betekenis van een bijzondere bepaling uit de overeenkomst of deze voorwaarden of enige bepaling ongeldig of niet afdwingbaar is, zoals voornoemd, zullen dergelijke bepalingen moeten worden geïnterpreteerd, dan wel zal moeten worden geacht te bestaan een bepaling volgens de veronderstelde daadwerkelijke bedoeling van die bepaling.

Artikel 15 Intellectuele Eigendom

 • 15.1 Alle gegevens en bescheiden door Degreef vervaardigd al of niet in het kader van een specifieke opdracht of levering, alsmede de daarmee verbonden intellectuele eigendomsrechten, zijn onvoorwaardelijk eigendom van Degreef. Alle gegevens en bescheiden mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Degreef noch geheel, noch gedeeltelijk worden vermenigvuldigd en/of aan derden getoond dan wel ter hand worden gesteld, ongeacht het daaraan ten grondslag liggende doel. Afnemer is jegens Degreef aansprakelijk voor schade welke is ontstaan doordat derden gegevens en bescheiden hebben gezien of daarover de beschikking hebben.
 • 15.2 De door Degreef aan afnemer afgegeven gegevens en bescheiden worden eigendom van de afnemer en mogen door deze worden gebruikt, onder voorwaarde dat de afnemer aan zijn financiële verplichtingen jegens Degreef heeft voldaan. De intellectuele eigendomsrechten berusten bij Degreef.
 • 15.3. In geval van gebruikmaking van gegevens en bescheiden, welke Degreef van afnemer heeft verkregen, of via laatstgenoemde van derden heeft ontvangen, staat afnemer er jegens Degreef voor in dat met de gebruikmaking van die stukken geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden aangetast en vrijwaart afnemer Degreef tegen alle aanspraken daaruit voortvloeiende. Indien een derde op grond van enig beweerd recht als hiervoor bedoeld tegen de gebruikmaking door Degreef bezwaar maakt, is Degreef zonder meer reeds op grond daarvan gerechtigd, terstond de gebruikmaking der betreffende stukken te staken en van afnemer vergoeding van gemaakte kosten te verlangen, onverminderd de aanspraken van Degreef op eventuele verdere schadevergoedingen, zonder dat laatstgenoemde tot enig schadevergoeding aan afnemer gehouden zal zijn.